بی بی رادیو ، کوچکترین ، سبکترین و بهترین واکی تاکی حرفه ای دنیا